BIỆT THỰ MÁI THÁI - CHÚ THỎA

Kích thước: 12,5 x13,5 m, Diện tích: 169 m2

THIẾT KẾ BIỆT THỰ TÂN CỔ ĐIỂN PHÚ THỌ

Kích thước: 10x13m, diện tích:110m

BIỆT THỰ VƯỜN 2 TẦNG MỸ ĐỨC HÀ NỘI

Kích thước:14x11m, diện tích:150m2

BIỆT THỰ HIỆN ĐẠI - ANH THÀNH

Kích thước: 15x15, diện tích: 225m2

BIỆT THỰ MÁI CHÉO 3 TẦNG

Kích thước: 17x22m, diện tích: 374m2

THIẾT KẾ BIỆT THỰ TÂN CỔ ĐIỂN 3 TẦNG HOÀI ĐỨC

Kích thước: 8x16m, diện tích: 128m2

THIẾT KẾ BIỆT THỰ 2 TẦNG HIỆN ĐẠI - ANH VIÊN

Kích thước: 11 x16 m, diện tích: 160 m2

THIẾT KẾ BIỆT THỰ TÂN CỔ ĐIỂN - ANH CỔN

Kích thước: 9x12m, diện tích: 120m2

THIẾT KẾ BIỆT THỰ HIỆN ĐẠI 2 TẦNG VĨNH PHÚC

Kích thước: 7x23m, diện tích: 160m2

BIỆT THỰ CỔ ĐIỂN - CHÚ PHONG

Kích thước: 9x15m, diện tích: 135m2

THIẾT KẾ BIỆT THỰ HIỆN ĐẠI 2 TẦNG BẮC NINH

Kích thước: 10x22m, diện tích: 220m2

THIẾT KẾ BIỆT THỰ HIỆN ĐẠI THANH OAI

Kích thước: 9x12m, diện tích: 95m2

BIỆT THỰ TÂN CỔ ĐIỂN - ANH TIẾN

Kích thước: 12x20m : Diện tích: 240 m2

THIẾT KẾ BIỆT THỰ TÂN CỔ ĐIỂN - ANH SƠN

Kích thước: 18x9m, diện tích:162m2

THIẾT KẾ BIỆT THỰ CHỮ L - ANH QUỲNH

Kích thước: 8x10m, diện tích:80m2

THIẾT KẾ BIỆT THỰ HIỆN ĐẠI 2 TẦNG Ở HƯNG YÊN

Kích thước: 7x11m, diện tích:77m2

THIẾT KẾ BIỆT THỰ 2 TẦNG 1 TUM THANH OAI

Kích thước: 9x12m, diện tích: 90m2

BIỆT THỰ CỔ ĐIỂN - CHÚ HÒA

Diện tích xây dựng: 15x20 m